THÔNG TIN

10:38 | 03/11/2016
Hội đồng trường gồm 13 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng, 03 phó Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 03 giảng viên đại diện các khoa, 03 cán bộ quản lý đại diện các phòng, 01 Giám đốc đại diện các trung tâm và cơ sở dịch vụ của nhà trường và 01 đại diện của Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Hội đồng trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II được thành lập theo Quyết định số 919/QĐ-CĐTNĐ ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
 STT Họ và tên   Chức vụ/Đơn vị hiện nay 
 1 Nguyễn Đức Thắng Chủ tịch Hội đồng Trường, Giám đốc Trung tâm CTTA 
 2 Lê Văn Mộng  Thư ký Hội đồng Trường, Trưởng Phòng Đào tạo 
 3 Bùi Đình Thiện Hiệu trưởng 
 4 Trần Hữu Thanh  Phó Hiệu trưởng
 5 Trần Văn Chín Phó Hiệu trưởng 
 6 Đặng Lợi  Phó Hiệu trưởng
 7 Nguyễn Văn Ngọ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường 
 8 Nguyễn Thanh Diệu Trưởng phòng Tài vụ 
 9 Trần Văn Sơn   Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị
 10 Lưu Khung Hướng  Phó Trưởng Khoa Máy - Điện
 11 Nguyễn Huy Thạch  Giảng viên Khoa Máy - Điện
 12 Hồ Bá Toàn  Trưởng Khoa Công trình
 13 Nguyễn Hồng Tuyên  Phó Trưởng phòng Phụ trách Tổ chức Cán bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường.

Theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Hội đồng trường có các  nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường; Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế; Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật; Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường; về việc đề nghị miễn nhiệm hiệu trưởng; Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường và các quy định cụ thể sau đây:

1. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan chủ quản trường, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường;

2. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;

3. Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường;

4. Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hằng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

5. Yêu cầu hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của hội đồng trường. Nếu hội đồng trường không đồng ý với giải trình của hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan chủ quản trường.

thegioixinh.net thienhaso.com