Phòng ban

Giới thiệu Phòng Đào tạo

I. Cơ cấu tổ chức nhân sự


II. Chức năng - nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng, tổ chức thực hiện chức năng quản lý và phát triển đào tạo các hệ cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC) chính qui và đào tạo sơ cấp của Trường. Quản lý hồ sơ SV-HS của Trường.

2. Nhiệm vụ

Phòng Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm và kế hoạch dài hạn của Nhà trường;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch biên soạn, cải tiến nội dung, chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy, ngân hàng đề thi; cải tiến phương pháp giảng dạy;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên;

- Quản lý, giám sát việc kiểm tra, thi các học phần, môn học theo quy định;

-  Xây dựng và triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp;

- Quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ theo qui chế hiện hành;

- Nghiên cứu, nắm bắt thông tin về thị trường lao động và nhu cầu đào tạo để kịp thời điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo sát với thực tiễn;

- Quản lý và xây dựng thư viện;

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề nghiệp; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hội giảng giáo viên; hội thi học sinh giỏi và tham gia quản lý các hoạt động khác của HS-SV;

- Nghiên cứu đề án phát triển nhà trường cho phù hợp với từng giai đoạn, lập hồ sơ và làm thủ tục mở ngành học mới theo qui định;

- Mở rộng hợp tác, liên kết và trao đổi kinh nghiệm đào tạo với các trường tiên tiến, các tổ chức nghiên cứu khoa học trong khu vực và quốc tế để mở rộng qui mô hoạt động của nhà trường;

- Quản lý tài sản, thiết bị được giao;

- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Chi tiết, xin liên hệ:

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số điện thoại          : (08) 3 785 0275

Email                      :  phongdaotao.dt2@gmail.com

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com